Ranking

RankBelt ColorKata Requirement
10th KyuWhite
9th KyuBlueTaikyoku Shodan
8th KyuBlueHeian Shodan
7th Kyu GreenHeian Nidan
6th KyuGreenHeian Sandan
5th KyuPurpleHeian Yondan
4th KyuPurpleHeian Godan
3rd KyuBrownTekki Shodan
2nd KyuBrownBassai Dai
1st KyuBrownKanku Dai
1st DanBlackJion, Empi, (Select One: Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai)